Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.esendamfiscaaladvies.nl (hierna: website) van Esendam Fiscaal Advies.

Door de website te bekijken en de daarop verstrekte informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

 

Disclaimer

Beschikbare informatie

De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie. De informatie op de website is niet bedoeld ter vervanging van belastingadvies of ander deskundig advies. Indien de gebruiker zonder verificatie of nader advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet de gebruiker dat voor eigen rekening en risico.

Esendam Fiscaal Advies is te allen tijde bevoegd om de informatie en gegevens op de website (inclusief deze disclaimer) onaangekondigd te wijzigen. Het verdient aanbeveling om regelmatig te controleren of de op de website verstrekte informatie, waaronder de disclaimer, is gewijzigd, zodat u zo veel mogelijk op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Gebruik van de website

Het is de gebruiker van de website slechts toegestaan voor eigen gebruik de gegevens en informatie op de website op te slaan, af te drukken, te analyseren en (gedeeltelijk) te kopiëren. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om op de website verstrekte informatie openbaar te maken, te verspreiden, te bewerken of op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Esendam Fiscaal Advies. Esendam Fiscaal Advies behoudt alle rechten, waaronder alle geregistreerde (intellectuele) eigendomsrechten, alsmede de rechten op alle niet-geregistreerde merken, auteursrechten, teksten, logo’s en al het grafisch materiaal, met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie en dienstverlening.

De website is gericht op gebruikers in Nederland. Personen die buiten Nederland toegang tot de website wensen of gebruik willen maken van de informatie op de website, dienen zelf na te gaan of en in hoeverre toegang tot en gebruik van de website en samenhangende dienstverlening is toegestaan.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Esendam Fiscaal Advies is het niet toegestaan om op websites van derden links naar de website op te nemen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Esendam Fiscaal Advies geeft geen enkele garantie voor de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik van de website. Hoewel Esendam Fiscaal Advies er naar streeft om actuele, juiste en volledige informatie te verstrekken, geeft Esendam Fiscaal Advies expliciet noch impliciet enige garantie dat de op de website verstrekte informatie actueel, juist en volledig is. De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website, alsmede het gebruik van de op de website verstrekte informatie, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.

Esendam Fiscaal Advies heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de websites van derden die links naar de website bevatten, noch voor de inhoud van die websites.

De website bevat links en toegangen tot andere, door derden onderhouden websites. Esendam Fiscaal Advies aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden, noch voor de kwaliteit van de op deze websites van derden aangeboden dienstverlening en informatie.

Esendam Fiscaal Advies garandeert op geen enkele wijze de beveiliging van de website, en in het bijzonder niet de (on)mogelijkheid van niet-geautoriseerde derden om zich toegang te verschaffen tot gegevens die de gebruiker via de website invoert en deze gegevens te onderscheppen en/of te manipuleren. Indien via de website verstrekte informatie ook schriftelijk wordt verstrekt, prevaleert de schriftelijke versie in geval van verschillen in tekst.

Esendam Fiscaal Advies garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Esendam Fiscaal Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten die direct of indirect voortvloeien uit het feit dat de informatie op de website niet is bijgehouden, verbeterd, vernieuwd of geschrapt, uit het niet (goed) onderhouden van de website, uit het beschikbaar stellen van de website aan de gebruiker of het gebruik van de website door de gebruiker of derden, uit het via de website bereikbaar zijn van andere websites, dan wel uit het al dan niet goed functioneren van de apparatuur, programmatuur en/of netwerken die worden gebruikt in verband met de toegang tot of het gebruik van de website.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, vennoten en medewerkers van Esendam Fiscaal Advies.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op de website verstrekte informatie (inclusief deze disclaimer) worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen die in verband met de website en de daarop verstrekte informatie ontstaan.

 

Privacy & Cookie Statement

Privacy

Deze website wordt geëxploiteerd door Esendam Fiscaal Advies gevestigd te Winterswijk.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Esendam Fiscaal Advies persoonsgegevens over u verzamelen. Esendam Fiscaal Advies zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy & Cookie Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy & Cookie Statement bevat informatie over de doelen die Esendam Fiscaal Advies bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Esendam Fiscaal Advies verzamelt en verwerkt gegevens over cliënten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

Esendam Fiscaal Advies tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Esendam Fiscaal Advies wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal aan u vooraf om toestemming worden verzocht.

Internetsites van derden

Dit Privacy & Cookie Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Esendam Fiscaal Advies

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Esendam Fiscaal Advies via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u kenbaar maken via info@esendamfiscaaladvies.nl. Indien u geen marketinginformatie en/of nieuwsbrieven van Esendam Fiscaal Advies wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld e-mail adres. Indien u vragen heeft over dit Privacy & Cookie Statement kunt u contact opnemen via info@esendamfiscaaladvies.nl.

Cookies

Deze website kan gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Esendam Fiscaal Advies kan ook gebruik maken van cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Wij wijzen u erop dat u Cookies alleen zelf kunt verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn.

Dat gaat heel eenvoudig. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Wijzigingen Privacy & Cookie Statement

Esendam Fiscaal Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy & Cookie Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.