VACATURE

Financieel
administratief
medewerker

 

ESENDAM FISCAAL ADVIES

Esendam Fiscaal Advies is een all­round ad­vies­kan­toor. Wij staan klaar voor onze klan­ten met de vol­gen­de dien­sten: fis­caal ad­vies, fi­nan­ciële plan­ning, es­tate plan­ning, pen­sioen­advies en ad­mini­stra­tie­ve dien­sten. Met onze ad­mi­ni­stra­tie­ve dien­sten bie­den we onder­steu­ning aan onze klan­ten van fi­nan­cië­le en loon­ad­mi­ni­stra­tie tot en met tus­sen­tijd­se rap­por­ta­ges, jaar­re­ke­ning­en en be­las­ting­aan­giftes. Klan­ten zijn bij ons ver­ze­kerd van één ver­trouwd en des­kun­dig aan­spreek­punt. Onze MKB-klan­ten zijn te vinden in tal van bran­ches. Ons kan­toor is ge­ves­tigd in het prachti­ge buiten­ge­bied van Win­ters­wijk in een in 2015 volle­dig gere­no­veer­de schoppe met origi­nele ge­binten! Als ge­volg van de groei van ons klan­ten­be­stand wil­len wij ons team graag uit­brei­den met een fi­nancieel ad­mini­stratief mede­werker (assi­stent accoun­tant).

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Ben jij die mede­werker die er­voor zorgt dat onze klant grip en con­trole heeft op alle ac­tue­le fi­nan­cië­le za­ken van zijn onder­neming? Kom ons team dan ver­sterken!

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Het verwer­ken en in­rich­ten van on­line ad­mini­stra­ties van on­ze klan­ten vind jij ge­weldig. Je bent hier snel en se­cuur in. Dit doe je met de bes­te tools: on­line­boek­houden (Exact On­line), auto­ma­ti­sche bank­koppe­ling­en en ge­avan­ceerde scan-en-her­ken­soft­ware. Daar­naast zorg je voor ge­automa­ti­seerd de­biteu­ren­be­heer en be­reid je voor de btw-aan­giften. Hier­door heeft de klant elke dag via dash­boards grip en con­trole op alle ac­tue­le fi­nancië­le za­ken van zijn on­der­ne­ming!

Je komt terecht in een dy­nami­sche om­ge­ving waarin je veel kan le­ren en waar­in zelf­stan­dig con­tact met de klant wordt ge­stimu­leerd. Het wer­ken met cij­fers ligt jou van na­ture en affini­teit met auto­mati­sering is een ster­ke pre. Groei en uit­brei­ding in jouw func­tie (voor­berei­den van tussen­tijdse cij­fers, prog­noses, jaar­reke­ning­en en fis­cale aan­giften) is na­tuurlijk mo­gelijk: hoe snel, dat is aan jou!

Hybride- of zelfs helemaal thuiswerken be­hoort tot de moge­lijk­he­den.

WAT WIJ ZOEKEN

  • Minimaal Mbo 4 werk- en -denkniveau
  • Sociale en communicatieve vaardigheden
  • Handig met administratieve systemen
  • Zelfstandig in planning van werkzaamheden
  • Parttime (minimaal 16 uur) of fulltime
  • Starters mogen ook reageren!

SPREEKT DEZE FUNCTIE JE AAN?

Neem dan contact op met Remco Esendam voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek.

Esendam Fiscaal Advies BV
De Slingeweg 5 | 7115 AG Winterswijk
0543 820 999 | 06 45 11 59 95
remco@esendamfiscaaladvies.nl
www.esendamfiscaaladvies.nl
https://www.linkedin.com/in/remcoesendam/